Incluzio Twenterand > Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding

Er zijn goede redenen om voor Incluzio Uitvoering Oost te kiezen. Benieuwd naar wat je als verwijzer van ons mag verwachten?

Specialisten in ambulante begeleiding en welzijn

Wij begeleiden jeugd en volwassenen bij:

  • Enkelvoudige en multiproblematiek
  • Opvoedproblematiek
  • Psychische/psychiatrische problematiek

Onze ambulant begeleiders hebben een relevante HBO studie gevolgd en een aantal beschikt over een SKJ-registratie. Ook hebben we een gedragswetenschapper, die ons ondersteunt bij complexe vraagstukken. Onze manier van werken?

  • Geen wachtlijst
  • Zolang als nodig, zelfstandig waar kan
  • Niet een protocol of indicatie staat centraal, maar de mens en zijn omgeving
  • Met oog voor het eigen netwerk
  • Toekomstbestendig werken

De doelgroep

Veel van onze cliënten ervaren problemen op meerdere leefgebieden. Vaak uiten deze zich in psychische en/of psychiatrische problematiek, ASS, LVB, schulden, verslaving, opvoeding, sociaal netwerk, wonen, school of werk. Het begeleiden van mensen met multiproblematiek is een van onze krachten.

We hebben veel ervaring met het begeleiden van schoolverlaters en spijbelaars. We betrekken het netwerk van de jongere in kwestie en onderhouden contact met belangrijke betrokkenen, zoals familie, school, stage, werk, GGZ, huisartsen, instellingen, jeugdreclassering etc. In sommige gevallen gaat deze zorg hand in hand met ambulante begeleiding.

Werkwijze

De meeste mensen bij ons binnen na een gesprek te hebben gehad met een consulent of wijkcoach. Met hen heeft de cliënt vaak al doelen opgesteld, waarmee wij de cliënt matchen met één van onze begeleiders. Er volgt een intakegesprek en binnen de volgende zes weken ook een zorgplan. Wij ondersteunen de cliënt een half jaar lang in het behalen van de doelen. Na dit halfjaar vindt er een evaluatiegesprek plaats en wordt er – indien nodig – een evaluatieplan geschreven.

Ons succes: zelfregie van de cliënt

We hebben een lange adem, denken en handelen ‘out of the box’ en zetten alles op alles om cliënten te helpen aan een mooie toekomst. We zijn een betrouwbare partner in het dynamische speelveld van ambulante begeleiding en welzijn. We zien problemen als uitdaging. Gaan sámen zoeken naar passende oplossingen. We werken constructief aan een betere maatschappelijke positie en sociaal welbevinden. We zoeken groei en stabiliteit op alle leefgebieden. De samensmelting van onze pijlers maakt dat onze cliënten weer de regie over hun eigen leven krijgen.

Contact

Wilt u een cliënt bij ons aanmelden? Bel dan naar 053 – 461 92 26 of stuur een email: administratie-uitvoeringoost@incluzio.nl