Klachten

Mede op basis van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg heeft Incluzio Uitvoering dit klachtenreglement vastgesteld. Het reglement vervangt niet het bepaalde in andere op Incluzio Uitvoering betrekking hebbende en van toepassing zijnde hogere regelgeving.

Aan de behandeling van de klacht zijn voor de klager, behoudens eventuele kosten van bijstand en advies aan de klager zelf, geen kosten verbonden.

Klachtenreglement bekijken

Onze Klachten en Complimenten regeling leest u op de webpagina >>  Klachten & Complimenten.

Een afgedrukt exemplaar van het klachtenreglement ligt ten kantore van Incluzio Uitvoering ter inzage voor de cliënt dan wel zijn wettelijk vertegenwoordiger of nabestaanden en zal op verzoek kosteloos worden toegezonden.

Juridische taal

In dit reglement is er naar gestreefd om moeilijke woorden en ingewikkelde zinnen zoveel mogelijk te vermijden. Dat neemt niet weg, dat we beseffen dat dit reglement geen eenvoudig stuk is.

Klachtenjaarverslag 2023

Wij brengen jaarlijks het klachtenjaarverslag uit. In 2023 zijn er geen schriftelijke klachten bij Incluzio Uitvoering Oost ontvangen. Lees meer in het klachtenjaarverslag 2023.

Meer informatie

Indien u behoefte heeft aan toelichting, vragen heeft over de inhoud van dit reglement en/of adressen van instanties, kunt u daarvoor terecht bij ons hoofdkantoor in Enschede.